Kopparbergs Bryggerier

Koncernens huvudkontor och det största bryggeriet ligger i Kopparberg. Produktion av specialprodukter sker i gamla Sofiero i Laholm. Även hos Banco Bryggeri AB i Skruv och Zeunerts Bryggeri i Sollefteå finns produktionskapacitet för öl och läsk. En betydande export av främst cider, men även öl, sker till över 40 länder

RIBA har under många år utfört konsultuppdrag inom byggeriet i Kopparberg. Dels har det omfattat energiutredningar och planering respektive genomförande av en ny mediacentral tillhandahållande värme, kyla och tryckluft för produktion och inneklimat. Nu pågår en utredning för åtgärder av bryggeriets distributionssystem av processvärme respektive för uppvärmning. Möjligheter för återvinning av kondensorvärme från isattenanläggningen studeras i samband med detta. Utredningen ska också utmynna i en kalkyl till underlag för investeringsbeslut. 

Inom EU är energi och miljöfrågor högt prioriterade, det visar inte minst Energieffektiviseringsdirektiv EED (2012/27/EU) som uppmanar stora företag att göra energikartläggningar (EKL). I Sverige följer vi EED genom lagen 2014:266 som ålägger alla företag med fler än 250 anställda och en årsomsättning överstigande 50 miljoner euro att genomföra en energikartläggning (EKL). Rapporten ska omfatta all energianvändning och hur denna fördelar sig i verksamheten. En viktig del i rapporten är förslag till kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra energiprofilen. RIBAs certifierade energikartläggare har tidigare utfört kartläggningen och rapporteringen för bryggeriet i Kopparberg. Detta uppdrag har nu utökats till att omfatta även övriga av koncernens anläggningar i Sverige.