Strategidag på RIBA

Medarbetarna samlades för en strategidag

RIBAs verksamhetsår inleds i juli. Inför detta uppdateras vår affärsplan och budget fastställs för det nya verksamhetsåret. Alla medarbetare i RIBA ska vara väl insatta i våra gemensamma målsättningar liksom fokusområden, vilka definierats för året, och som vi vill utveckla specifikt. Medarbetarna träffades i fredags för att under eftermiddagen gå igenom och diskutera den sammanställda affärsplanens strategier. Dagen avslutades med lättsamt umgänge i form av en AW.

Som grund för vårt strategiarbete utgår vi alltid från våra värdegrunder, affärsidé och vision. Från denna bas arbetas affärsplanen fram. Denna är till för alla på RIBA och berör hela RIBAs verksamhet både vad gäller intern utveckling och utvecklingsområden riktade mot marknaden. Medarbetarnas förståelse för innehållet, engagemang, vilja och kompetens är avgörande för en sund resultatutveckling.