RIBA är sedan 1 september en del av Newsec som erbjuder fastighetsägare, investerare och hyresgäster ett brett utbud av tjänster inom förvaltning (Property Asset Management) och rådgivning (Advisory).

I fastigheter där RIBA har uppdrag med teknisk förvaltning tar kundtjänst emot:


Felanmälan, förfrågan och beställning
08-744 15 05
kundtjanst@newsec.se
Journummer för akuta ärenden
08-744 15 05 (icke kontorstid och helger)
Andra ärenden
08-599 02 800

Gå till newsec.se
Du omdirigeras automatiskt till newsec.se om 45 sekunder.

RIBA's Fastighetsutvecklingsprojekt

Vi analyserar, projekterar, genomför och följer upp för lägre driftskostnader, bättre komfort och mindre negativ miljöpåverkan.

Med många årr erfarenhet av projektering, entreprenad och förvaltning i bagaget och en samlad svårslagen kompetensbredd, kände vi på RIBA att det var dags att ta vårt kunnande ett steg längre. Resultatet har blivit ett eget fastighetsutvecklingsprojekt som vi nu, efter en lång tids arbete, kan erbjuda dig som fastighetsägare.

Fastighetsutvecklingsprojektet går att implementera i såväl stora som små fastighetsbestånd och genomförs under en femårsperiod. Genom en smart energianvändning och klok förvaltningsstrategi utvecklar vi byggnadens miljöstatus och uppgraderar installationerna.

Det långsiktiga samarbetet resulterar bland annat i sänkta driftskostnader, förbättring av inomhusluften och mindre negativ miljöpåverkan.

RIBA-processen

Genomförandeprocessen, kallad "RIBA-processen" består av tre faser för att realisera uppställda målsättningar. Målen sätts gemensamt av RIBA och dig som uppdragsgivare och bygger på samverkan, samarbete och en öppen dialog.

God kommunikation och regelbundna avstämnings- och arbetsmöten är en grundsten för oss på RIBA för att befästa vår viktiga roll som trygg partner. Våra kunder skall kunna lita på oss genom alla faser, känna sig involverade och arbeta mot samma mål.

I fas 1 av RIBA-processen har RIBA och kunden ett startmöte för att klargöra mål och vision med fastighetsutvecklingsentreprenaden. Startmötet följs av ett flertal avstämnings- och arbetsmöten, för att säkerställa att vi når de identifierade målen.

I fas 1 är det också mycket viktigt att kundens drift- och förvaltningsorganisations kunskaper och erfarenheter kommer med, samt att de både blir och känner sig delaktiga i processen.

Konceptet i korthet

RIBAs fastighetsutvecklingsprojekt i korthet
Vårt fastighetsutvecklingsprojekt baseras på individuella visioner och strategier som utmejslas för varje kund. Med vår långa erfarenhet inom projektering, entreprenad och förvaltning (våra ledord) skräddarsys projektet med syfte och målsättning att finna lönsamma besparingsåtgärder i fastighetsbeståndet för att minska beståndets påverkan på miljön.

Mål och sluteffekt
I takt med att de överenskomna åtgärderna genomförs minskar energianvändningen, de fastighetstekniska systemen moderniseras och inomhusklimatet bibehålls eller förbättras. Att de tekniska systemen uppgraderas och revideras får till positiv följd att även kostnaden för felavhjälpande underhåll minskar.

Återbetalningstid
Planerad återbetalningstid för fastighetsutvecklingsentreprenaden är fem år; dvs. när garantitiden för entreprenaden är slut är projektet återbetalt genom de energi- och underhållskostnadsbesparingar som erhålls. Ett vinnande kretslopp när det är som bäst!

RIBA-processens framgångsfaktorer

Samarbete, tillförlit och öppenhet är viktiga faktorer för en fastighetsutvecklingsentreprenad som varar över en längre period. Tillsammans med kunden skall RIBA erbjuda bästa möjliga förutsättningar för att nå följande mål:

  • Förbättring av driftnettot
  • Möjlighet till miljöklassificerad byggnad
  • Uppgradering av den tekniska standarden
  • Säkerställande av god funktionalitet
  • Upprätthållande av ett hälsosamt inomhusklimat
  • Utveckling av befintlig drift- och uppföljningsmodell
  • Minskad kostnad för energi- och felavhjälpande underhåll
  • Höjd kompetens inom drift- och förvaltningsorganisationen

Modell för finansiering

Låt besparingen av driftkostnader finansiera investeringen!

Genom samverkan med RIBA kan ett fastighetsbestånds framtida besparingar frigöras och garanteras, och summan av ett antal års besparingar användas för finansiering av effektiviserings- och moderniseringsprojekt.


Vill du veta mer om fastighetsutvecklingsprojekt?