Om RIBA

RIBA är ett privatägt teknikföretag inom installations- och förvaltningsprocessen. Vi har varit verksamma på marknaden i 60 år och omsätter drygt 140 mkr årligen.

Idag består RIBA av fyra affärsområden med unik och bred kompetens:
  • VVS projektering
  • Energi- och miljö
  • Projektstyrning och OVK
  • Teknisk förvaltning
Affärsområdena är i sig självständiga men samverkar självklart för att nyttja samtliga kompetenser, där det är möjligt, för största möjliga kundnytta.
 

RIBAs gemensamma 

värdegrunder:

  • Ansvarstagande
  • Kompetens
  • Öppet och ärligt klimat
  • Ekonomisk trygghet

Medarbetare i RIBA ska uppmuntras att känna engagemang för sin uppgift och sina relationer såväl inom som utanför företaget. Genom att eftersträva en välbalanserad uppdragsbas, löpande verka för kompetensutveckling och en såväl fysiskt som socialt god arbetsmiljö ska medarbetare kunna växa och förverkliga ambitioner efter förmåga.

RIBAs medarbetare ska uppmuntras till ekonomiskt ansvar för verksamheten. Stabila och sunda finanser är en grundförutsättning för att lyckas i affärer och för att genomföra uppdrag.

RIBA ska verka för att de anställda får vara friska och uppleva sig välmående och trygga i sin arbetssituation. En god arbetsmiljö som samverkar med våra affärsintentioner och generella strävanden är vår målsättning.